A line of subheading text
NEW Montessori School
© NEW Montessori School 2014
“Education is a natural process carried out by the child and is not acquired by listening to words but by experiences in the environment.” Maria Montessori
Medzi dieťaťom a učiteľom je partnerský vzťah, založený na úcte, rešpekte a dôvere. Učiteľ neriadi dieťa, skôr ako vedie, ho sprevádza. Učiteľ pripravuje dieťa na samostatnú prácu, motivuje ho, povzbudzuje ho, pomáha, keď ho o to dieťa požiada, alebo keď vidí, že je to potrebné. Nezasahuje zbytočne do činnosti dieťaťa. Nekritizuje, nehodnotí negatívne výsledky práce dieťaťa, rešpektuje jeho individuálne tempo. Nerobí za deti to, čo dokážu urobiť samy. Poskytnutím slobody pre zmysluplnú činnosť v pripravenom prostredí a prejavením dôvery pomáha prebudiť u dieťaťa zodpovednosť.  Pracuje s jednotlivcami alebo skupinou, vysvetľuje používanie pomôcok, uvádza žiakov do danej problematiky pomocou zaujímavých rozprávaní, moderuje ich diskusie, koordinuje činnosť jednotlivých  detí alebo skupín. Pozoruje činnosť detí a robí si o tom poznámky, ktoré sú podkladom pre jeho pohovor s rodičmi a písomné slovné vyjadrenie o fungovaní dieťaťa v škole za určité obdobie. Učiteľ pripravuje učebné prostredie tak, aby bolo dieťa čo najmenej závislé od jeho pomoci. V každom trojročí (cca 25 detí) pracujú súčasne dvaja stáli učitelia, ktorí sprevádzajú žiakov všetkými oblasťami poznávania, vzťah detí a učiteľov je vďaka tomu bližší.